Servicii – Services

ROMÂNĂ | ENGLISH

ROMÂNĂ

Despre sesiuni
Tipuri de sesuni (Consiliere * Tarot)
Informații importante
Rezervarea sesiunii
Opțiuni plată

Despre sesiuni

Marele privilegiu al vieții este să devii cine ești cu adevărat.
(Carl Gustav Jung)

Premisa de la care pornesc este că orice situație și orice suferință pot fi o oportunități pentru vindecare și pentru realizarea propriului potențial, a propriului Sine.

Sesiunile mele se adresează celor care sunt interesați de propria evoluție și sunt dispuși să își asume responsabilitatea pentru a trăi viața pe care și-o doresc cu adevărat.

Nu de puține ori, transformarea este dureroasă și presupune o chestionare profundă a situațiilor și a relațiilor din viața noastră, a preocupărilor, obiceiurilor, credințelor și viziunilor noastre despre lume.

Durerea, stările depresive, anxietatea, plictiseala, frustrarea, precum și multe alte dezechilibre și simptome care preced sau însoțesc acest proces nu sunt dușmanii noștri, ci emisari ai vocii noastre interioare. Deși sunt tendințe firești, dorința de a fugi de aceste stări și încercarea de a ne anestezia (prin tot felul de dependențe și comportamente compulsive) nu fac decât să ne saboteze vindecarea și evoluția, să înăbușe semnalele pe care ni le trimite propria ființă. Atunci când suntem dispuși să ne uităm la aceste stări ca la aliații noștri, le putem folosi pe post de catalizator al propriei transformări – o abordare care ne scoate din poziția de victime și ne face, din multe puncte de vedere, stăpânii propriului destin.

Read more

Sesiunile mele vă pot ajuta:

* Să înțelegeți mai bine ce vi se întâmplă, dinamica și simptomele procesului prin care treceți – și să puteți să gestionați toate aceste lucruri cu mai mare ușurință.
* Să vindecați diverse blocaje, traume, credințe, comportamente și atitudini limitative.
* Să vindecați și să gestionați diverse situații relaționale.
* Să vă realizați potențialul și să trăiți viața pe care doriți să o trăiți.
* Să înțelegeți mai bine de ce suferiți, care e rolul suferinței și cum poate fi folosită pentru realizarea propriului potențial.
* Să vă înțelegeți, să vă gestionați și să lucrați cu propria energie.

Vezi și: Abordare

Tipuri de sesiuni

Consiliere

1. Sesiune de consiliere 60 min, online – 40 euro / 200 lei

Tarot

2. Citire tarot 15 min, online – 10 euro / 50 lei

Una, maxim două întrebări specifice. Această sesiune este disponibilă și în varianta înregistrare audio.

3. Citire tarot 30 min, online – 20 euro / 100 lei

Analiza aprofundată a unei anumite zone a vieții clientului, analiza scurtă a mai multor zone ale vieții clientului (de ex.: viață personală/amoroasă, familie, bani, carieră, karma ancestrală etc.), analiza unei situații sau dinamici relaționale specifice, analiza generală a următorului an, sau 2-4 întrebări specifice.

4. Citire tarot 60 min, online – 40 euro / 200 lei

Analiza mai multor zone ale vieții clientului (viață personală/amoroasă, familie, bani, carieră, karma ancestrală etc.) + analiza uneia sau a mai multor situații sau dinamici relaționale specifice și/sau întrebări specifice.

Informații importante

Nu sunt medic, nu sunt psihoterapeut. Sesiunile pe care le facilitez nu înlocuiesc sfaturile sau expertiza medicală și nici psihoterapia. Dacă voi considera că problema clientului nu este de competența mea, îl voi redirecționa.

Intuiția mea nu înlocuiește intuiția clientului. La sfârșitul zilei, e responsabilitatea acetuia să filtreze informațiile și ghidajul primit atât din exterior cât și prin propriul proces interior, respectiv să ia deciziile și să facă alegerile pe care le consideră cele mai bune de cuviință pentru el. Intuiția mea și ghidajul meu pot funcționa pe post de hartă, de aproximare.

Toate sesiunile se țin online, prin Skype și pot avea loc fie în limba română, fie în limba engleză.

Sesiunile se adresează persoanelor care au peste 18 ani.

Rezervarea sesiunii se face odată ce plata este confirmată, nu înainte.

Anularea unei sesiuni deja rezervate se face cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora stabilite. În caz contrar, banii nu vor fi returnați.

Îmi rezerv dreptul de a refuza să lucrez cu un potențial client nou sau să încetez colaborarea cu un client existent, indiferent de motiv, în orice moment, dacă voi considera că e cazul.

Este interzisă înregistrarea audio sau video a sesiunilor de către client fără un acord prestabilit.

Politica de confidențialitate

Mă angajez să respect confidențialitatea sesiunilor și a informațiilor oferite de client.

Excepții:
– situații în care clientul este un pericol pentru ceilalți și pentru propria persoană
– activități ilegale
– probleme de protecția copilului și protecția animalelor.

Prin rezervarea unei sesiuni clientul înțelege și își asumă următoarele lucruri:

-> Că urmează terapia propusă ca opțiune personală a sa.
-> Că tratamentul alternativ nu substituie diagnosticul sau tratamentul convențional recomandat de medicul alopat.
-> Că evaluarea stării de sănătate în timpul terapiei este esențială pentru bunul mers al acesteia și de aceea va aduce la cunoștința terapeutlui/consilierului orice schimbare fizică, mentală sau emoțională survenită pe perioada tratamentului.
-> Că a citit secțiunile „Termeni și Condiții”, „Informații importante” și „Politica de confidențialitate” și le acceptă
-> Că s-a familiarizat cu abordarea și cu viziunea mea, prin intermediul acestui site și a paginilor de Facebook și Instagram asociate cu acest site

Plată

-> PayPal

-> Transfer bancar (numărul de cont va fi comunicat prin email după ce mă contactați pentru o sesiune) – Această metodă de plată se aplică doar pentru clienții care au conturi în România.

Rezervarea sesiunii

Mă puteți contacta prin intermediul formularului de contact sau prin intermediul paginii de Facebook Viziunea Interioară. Timpul de așteptare pentru un răspuns este de 24-72 ore.

ENGLISH

About the sessions
Types of sessions (Counselling * Tarot)
Important information
Payment options
Booking a session

About the sessions

The privilege of a lifetime is to become who you truly are.
(Carl Gustav Jung)

I start from the premise that any situation and suffering can be opportunities for healing and for realizing one’s potential, one’s Self.

My sessions are addressed to those who wish to become what could be called the best version of themselves and, in this regard, are willing to take responsibility to live the live they truly want to live.

More often than not, transformation is painful and entails a deep reassessment and the questioning of various situations and relationships in our lives, of our preoccupations, habits, beliefs, and views on life.

Pain, depressive states, anxiety, boredom, frustration, as well as many other imbalances and symptoms which precede or accompany this process are not our enemies – they are emissaries of our inner voice. Although these tendencies are normal, the desire to escape these states and the attempt to numb ourselves (through all sorts of addictions and compulsive behaviours) only sabotage our healing and evolution, as they squash the signals sent by our own being. When we are willing to see these states of mind as our allies, we can use them as catalyzers of our transformation – an approach which delivers us from victimhood and, in many ways, makes us the masters of our own destiny.

Read more

My sessions can help you:

* Gain a better understanding of what is going on with you, the dynamics and the symptoms of the process you’re going through – and to handle all these things more easily.
* Heal different blocks, traumas, limiting beliefs, behaviours and attitudes.
* Heal and handle different relationships and personal situations.
* Realize your full potential and live the life you want to live.
* Gain a better understanding as to why you’re suffering, what the purpose of suffering is and you can use it to aid and catalyze your healing and the realization of your potential.
* Understand, handle and work with your energy.

See also: Approach

Types of sessions

Counselling

1. Counselling session 60 min, online – 40 euros / 200 RON

Tarot

2. Tarot reading 15 min, online, via Skype – 10 euros / 50 lei

In-depth analysis of one of the client’s life areas, the short analysis of several of the client’s life areas (e.g.: personal/love life, family, money, career, ancestral karma etc.), the analysis of a specific situation or relationship dynamic, the general analysis of the following year, or 2-4 specific questions.

3. Tarot reading 30 min, online, via Skype – 20 euros / 100 lei

In-depth analysis of one of the client’s life areas, the short analysis of several of the client’s life areas (e.g.: personal/love life, family, money, career, ancestral karma etc.), the analysis of a specific situation or relationship dynamic, the general analysis of the following year, or 2-4 specific questions.

4. Tarot reading 60 min, online, via Skype – 40 euros / 200 lei

The analysis of several of the client’s life areas (personal/love life, family, money, career, ancestral karma etc.) + the analysis of one or more specific situations or relationship dynamics and/or specific questions.

Important information

I’m not a doctor, I’m not a psychotherapist. The sessions I facilitate do not replace medical advice or expertise, nor psychotherapy. If I find that the client’s problem is not within my competence, I will redirect them.

My intuition is not a replacement for the client’s own intuition. At the end of the day, it’s the client’s responsibility to filter through the information and the guidance that they receive from both exterior sources and their inner process, and, consequently, to take the decisions and make the choices that they find most suitable for them. My intuition and my guidance can work as a map, as an approximation.

All sessions are held online, via Skype, and they can take place either in Romanian or English.

The sessions are addressed to people over 18.

The session will be booked once I receive the payment confirmation, not prior to it.

A session that has been already booked can be cancelled with at least 24 hours before the date and time of that session. Otherwise, the money won’t be refunded.

I reserve my right to refuse to work with a potential new client, or to end the collaboration with an existing one, no matter the reason, at any time, if I may consider so.

The client is forbidden from making any video or audio recording of the session without a prior agreement.

Confidentiality

I commit myself to respecting the confidentiality of the sessions and the information offered by the client.

Exceptions:
– situations where the client is a danger to themselves and others
– illegal activities
– child protection issues and animal protection issues.

By booking a session the client understands and takes responsibility for the following things:

-> That the client undergoes therapy as a result of their free personal choice.
-> That alternative treatments don’t replace diagnosis, nor conventional treatment recommended by an allopathic physician.
-> That the evaluation of the client’s health condition is essential for the smooth course of the therapeutic process, and thus the client will inform the therapist in regards to any change in their physical, mental or emotional health that takes place during therapy.
-> That they read the sections: Terms and Conditions, Important Information, Confidentiality and accepts them.
-> That they familiarized themselves with my approach and my vision through this website and the Facebook and Instagram pages associated with this website.

Payment

-> PayPal

-> Bank transfer (the bank account number will be communicated via email after you contact me for a session). This payment method applies only to clients with Romanian-based bank accounts.

Booking a session

For sessions you can contact me via this contact form or The Inner Vision Facebook page. The waiting time for an answer is 24-72 hours.