Abordare – Approach

ROMÂNĂ | ENGLISH

ROMÂNĂ

Intro * Rezonanța client-consilier * Predicții * Tarot * Background

Intro

Vindecarea nu e Xanax și Xanax nu e vindecare.

Ideea de a mă numi într-un anume fel („consilier”, „terapeut”) nu îmi surâde foarte tare pentru că nu doresc să mă etichetez, iar ceea ce sunt în primul rând în contexul serviciilor pe care le ofer e un om care vorbește din autoritatea experienței sale directe de vindecare și de evoluție.

Vindecarea e un proces interior – nimeni nu poate face drumul în locul altcuiva. În plus, singurele lucruri care nu îți pot fi luate de nimeni și de nimic, nici măcar de moarte, sunt cele pe care le atingi sau le dobândești prin propria experiență, prin propria muncă, prin propria descoperire. Așadar, nu vindec pe nimeni și cu siguranță nu salvez pe nimeni. Sesiunile mele se adresează celor care doresc să se vindece și să se salveze ei înșiși și să lucreze în acest sens. Celor care sunt dispuși să se investească în propriul proces interior și să își ia viața în propriile mâini.

Sesiunile pe care le ofer sunt un instrument, nu o pilulă magică. Principalul lor rol este de a-l ajuta pe celălalt să descopere în el însuși propriul sistem de ghidaj și resursele de care are nevoie pe drumul său.

Rezonanța client – consilier

Nu toate drumurile sunt pentru toată lumea și cred că între consilier și client trebuie să existe un soi de rezonanță. Un consilier, deși foarte bun pe zona lui de specialitate, poate să fie nepotrivit pentru cineva care face un alt tip de drum (dacă ai o problemă cu stomacul nu la endocrinolog te duci, oricât de bun ar fi el). Recomand potențialilor noi clienți să viziteze articolele mele pentru a se familiariza cu viziunea mea asupra lucrurilor și pentru ca asta să îi ajute eventual să își dea seama dacă sesiunile mele sunt pentru ei sau nu.

Viziunea mea despre lucruri poate să fie foarte diferită de cea a clientului. Ghidajul pe care îl ofer, îl ofer inevitabil din poziția propriei mele viziuni, iar aici nu e nimic negociabil. Clientul poate rezona cu viziunea mea sau nu. Dacă diferențele în acest sens se dovedesc a fi un impediment în relația dintre mine și acesta, cred că clientul ar trebui să se îndrepte către o persoană mai potrivită pentru el.

Încăpățânarea de a rămâne cu orice preț în propriile păreri și viziuni nu e benefică și da, dialogul presupune și deschiderea către perspective diferite de ale tale. Nu rareori se poate întâmpla ca diferențele să fie foarte fertile și să dea naștere unor discuții și transformări semnificative de ambele părți. Dar această deschidere despre care vorbesc nu este același lucru cu adaptarea de dragul adaptării, sau cu schimbarea propriei viziuni de dragul schimbării – nu pentru asta sunt aici.

Predicții

Nu fac predicții și nu ofer răspunsuri pe care doar propria persoană sau propria ființă le poate oferi. Pot percepe intuitiv niște lucruri, dar nimic, sau cel puțin aproape nimic nu e cu adevărat bătut în cuie. Iar când vorbesc despre perceperea intuitivă a unor lucruri, mă refer în primul rând la blocaje, la un tip de energie, la un tip de dinamică, și nu la evenimente precise din viitor.

Deși cred că fiecare persoană are un traseu principal, major al vieții sale și că există lucruri mai mult sau mai puțin predestinate (în lipsă de alt termen), vreau totuși să adaug că predicțiile se referă în primul rând la potențialuri, nu la certitudini și că se bazează pe energia clientului la momentul respectiv – ceea ce înseamnă că dacă energia acestuia se schimbă, sau citirea are loc în alt moment, informațiile și predicțiile vor fi diferite.

Există o singură „predicție” care se aplică în toate cazurile și nu e o chestiune de clarviziune, ci de bun simț: tot ce nu rezolvi rămâne nerezolvat și, mai devreme sau mai târziu, se manifestă sub forma unei noi crize.

De asemenea, intuiția mea nu înlocuiește intuiția clientului și nici nu este infailibilă *.

(* De fapt, nu este vorba aici despre o problemă a intuiției în sine. Intuiția este corectă, dar pot apărea erori de „traducere”, sau vocea intuiției este confundată cu altceva, sau pur și simplu nu este auzită – în aceste lucruri stă failibilitatea, nu în intuiția însăși.)

Tarot

Citirile în Tarot pe care le ofer sunt în primul rând un instrument de vindecare și de autocunoaștere și nu neapărat unul al predicțiilor.

„Tarotul nu vindecă; el ajută la identificarea așa-numitei boli (…)”

„Nici un cititor de tarot nu poate spune adevărul. El poate să spună doar interpretarea sa a adevărului (…) Citirile în Tarot, în ciuda importanței lor, sunt întotdeauna interpretări personale ale cititorului de Tarot și din acest motiv nu trebuie să li se acorde niciodată calitatea adevărului absolut.”

„Cititorul de Tarot citește prezentul [s.m.], care e adevăratul necunoscut pentru client, chiar și când persoana în cauză e în căutarea unor informații legate de ceea ce ea consideră a fi viitorul său.” (Alejandro Jodorowsky, Marianne Costa – Calea Tarotului)

Background

Abordarea mea se bazează pe o îmbinare a capacităților mele intuitive și a celor intelectuale și include elemente din: metafizica orientală; terapii energetice; psihologie; filozofie; creștinism (în aspectul lui metafizic); alte tipuri de misticism, ezoterism sau metafizică; pragmatism; common sense.

ENGLISH

Intro * The client-counsellour affinity * Predictions * Tarot * Background

Intro

Healing is not Xanax and Xanax is not healing.

I’m not very pleased with the idea of calling myself some way (“cousellour,” “therapist”) because I don’t want to label myself, and what I am first of all in the context of the services that I offer is someone who talks from the authority of their direct healing and evolution experience. However, as long as one understands that all these terms are just conventions, used for pragmatic reasons, to make things easier, I don’t see why there would be a problem.

Healing is an inner process and nobody can walk the path for anyone else. Moreover, the only things that nothing and no one can take away from you, not even death, are those you reach or attain through your own experience, through your own work, through your own discovery process. Therefore, I don’t heal anyone and I surely don’t save anyone. My sessions are for those who wish to heal and save themselves, and to work in this regard. Those who are willing to invest themselves in their inner process and to take their life in their own hands.

The main purpose of the services that I offer is to help the client discover within themselves their own guidance system and the inner resources to they need for their journey.

The client – counsellour affinity

Not all paths are for everyone, and I think there needs to be some resonance between the therapist and the client. A therapist, although very good in his specialty area, can be totally unsuited for someone who walks a different kind of path (if you have a problem with your stomach, you don’t go to an endocrinologist, no matter how good they may be). I recommend my potential new clients to visit my blog in order to familiarize themselves with my vision and, consequently, to eventually figure out whether my sessions are for them or not.

My view on things can be very different than that of the client. I inevitably offer the guidance that I offer from the vantage point of my own view on things – there is nothing to be negotiated here, nor can it be. The client can either resonate with it or not. If the differences between me and the client prove to be an obstacle in our relationship, I think the client should turn towards a person who is better suited for him.

Stubbornly sticking to one’s opinions and views at any cost is not beneficial and yes, a dialogue entails the openness towards perspectives which are different than yours. Not rarely one may find that differences can be very fertile and give birth to significant discussions and transformations on both sides. But this openness that I’m speaking of is not one and the same thing with adjusting for adjusting’s sake, or with changing one’s views for change’s sake – this is not what I’m here for.

Predictions

I don’t make predictions and I don’t offer answers that can only be given by one’s own being. I can intuitively perceive some things, but nothing, or at least nothing is really set in stone. And when I talk about intuitively perceiving things, I refer primarily to blocks, a type of energy, a certain type of dynamics, and not to precise events in the future.

Although I do believe that each person has a main, major timeline of their life and that there are things that are more or less predestined (for lack of a better term), I want to add that predictions refer first of all to potentialities, not to certainties, and that they are based on the client’s energy at a particular moment in time – which is to say that if the client’s energy changes or the reading takes place at a different moment in time, the information and the predictions will be different.

There is only one “prediction” that applies in every case and it’s not a matter of clairvoyance, but of common sense: all that you don’t solve remains unsolved and, sooner or later, manifests itself as a new crisis.

Furthermore, my intuition doesn’t replace the client’s intuitionand it’s also not infallible*.

(* In fact, it’s not a matter of intuition per se. Intuition is always on point, but there can be “translation” errors, or the voice of the intuition is mistaken for something else, or it’s simply not heard – it is in these things that fallibility lies, not in intuition itself.)

Tarot

The Tarot readings that I offer are first and foremost a healing and self-knowledge instrument and not necessarily one of predictions.

“The Tarot does not cure; it helps detect the so-called illness (…)”

“No tarologist can speak truth. He can only speak his interpretation of the truth (…) The readings, despite their importance, are always the personal interpretation of the tarologist, and for that very reason should never be accorded the quality of absolute truth.”

“The tarologist reads the present [my emphasis], which is the true unknown for the consultant, even when this individual is in search of information on what she thinks to be her future.” (Alejandro Jodorowsky, Marianne Costa – The Way of Tarot)

Background

My approach is based on a combination of my intuitive and intellectual abilities and it includes elements from: Eastern metaphysics; energy work; psychology; philosophy; Christianity (in its metaphysical aspect, not the religious-institutionalized one); other types of mysticism, esotericism or metaphysics; pragmatism; common sense.