Viziunea Interioară – The Inner Vision

Abordare – Approach

ROMÂNĂ | ENGLISH

ROMÂNĂ

Vindecarea nu e Xanax și Xanax nu e vindecare.

Nimeni nu poate vindeca pe nimeni. Termeni ca „vindecător” sunt doar convenții și, din punctul acesta de vedere, sunt înșelătoare. Vindecarea e un proces eminamente interior și nimeni nu poate face drumul în locul altcuiva. Și chiar dacă asta ar fi posibil, oricum nu ar fi spre binele nimănui. Singurele lucruri care nu îți pot fi luate de nimeni și de nimic, nici măcar de moarte, sunt cele pe care le atingi sau le dobândești prin propria experiență, prin propria muncă, prin propria descoperire. Așadar, nu vindec pe nimeni și cu siguranță nu salvez pe nimeni. Sesiunile mele se adresează celor care doresc să se vindece și să se salveze ei înșiși și sunt dispuși să lucreze în acest sens.

Terapeutul/consilierul nu e responsabil să ducă durerea în locul clientului și nu poate face munca în locul lui. O sesiune nu este încă o altă metodă de a fugi de confruntarea cu propria ființă. Discuția cu terapeutul/consilierul poate aduce o binemeritată detensionare, dar asta nu trebuie transformată într-o dependență sau într-o fugă de munca cu tine însuți – pentru că la asta se reduce totul.

La fel ca în cazul atâtor altor lucruri, rezultatele consistente vin doar atunci când vindecarea și evoluția devin o prioritate, doar atunci când există dorință, asumare, implicare, perseverență, curaj în direcția asta. Sesiunile pe care le ofer sunt doar un instrument, nu o pilulă magică. Principalul rol al serviciilor pe care le ofer este de a-l ajuta pe celălalt să descopere în el însuși propriul sistem de ghidaj și resursele care să îl ajute în drumul său de vindecare și de evoluție.

Vindecarea funcționează atunci când :

  • Cauți soluții reale. În realitate nu există oricum pilule magice sau scurtături.
  • Ești dispus să îți asumi responsabilitatea pentru propriile probleme.
  • Nu îți plângi de milă și nu te victimizezi – sau chiar dacă o faci, ești dispus să conștientizezi aceste blocaje și să le vindeci.

Nu lucrez cu oameni care se află în mijlocul unei crize full-blown, al unei stări de urgență emoțională, sau nu pot gândi lucid în acel moment. În astfel de cazuri ajutorul meu oricum nu ar avea cum să funcționeze și comunicarea reală nu ar putea avea loc pentru că totul ar fi bruiat: clientul nu ar avea cum să recepteze cu adevărat lucrurile pe care i le-aș spune. Există totuși o ordine a lucrurilor în vindecare și înainte să poți să scrii trebuie să știi alfabetul.

Asta nu înseamnă că nu există tipuri de terapeuți care se ocupă tocmai de situațiile de criză, urgență emoțională și așa mai departe. Doar că serviciile mele nu sunt despre asta. Și nu înseamnă nici că nu există oameni care, aflându-se în mijlocul unei crize, pot să rămână lucizi și pot aborda criza (respectiv o sesiune) într-un mod constructiv și fără să se agațe de terapeut. Doar că astfel de cazuri sunt destul de rare – mulți nu fac asta nici în afara perioadelor de criză.

Terapeutul sau consilierul nu sunt pe post de anestezic, dar de multe ori oamenii aflați în mijlocul unei crize emoționale asta caută atunci când apelează la un terapeut sau consilier. Ceea ce e de înțeles până la un punct, atâta timp cât pretinsa terapie nu e de fapt un pretext pentru dependență emoțională.

Vindecarea și evoluția personală presupun de asemenea integritate, implicare, asumare a propriilor decizii, respect față de timpul și energia celuilalt, cât și față de propria ființă și față de propriul proces de vindecare și evoluție. În cazul sesiunilor acest respect înseamnă, de exemplu, să îți iei timp să îți clarifici eventualele întrebări și ce anume dorești de la sesiunea respectivă. Respectul acesta ține foarte mult și de gestionarea propriei energii și de înțelegerea faptului că celălat (consilier sau ne-consilier) nu este un coș de gunoi energetic.

Rezonanța client – consilier

Nu toate drumurile sunt pentru toată lumea, iar între consilier și client trebuie să existe un soi de rezonanță. Un consilier sau un terapeut, deși foarte bun pe zona lui de specialitate, poate să fie total nepotrivit pentru cineva care face un alt tip de drum. Recomand potențialilor noi clienți să viziteze articolele mele pentru a se familiariza cu viziunea mea asupra lucrurilor și pentru ca asta să îi ajute eventual să își dea seama dacă sesiunile mele sunt pentru ei sau nu.

Viziunea mea despre lucruri poate să fie foarte diferită de cea a clientului. Ghidajul pe care îl ofer, îl ofer inevitabil din poziția propriei mele viziuni despre lucruri, iar aici nu e nimic negociabil și nici nu poate fi. Clientul poate rezona cu această viziune sau nu. Dacă diferențele între viziuni sunt majore și ireconciliabile, nu pot decât să îi doresc să găsească un alt terapeut/consilier care să îl ajute mai bine decât o pot face eu. Cert este că nu îmi voi schimba niciodată viziunea despre lucruri doar pentru a mă putea adapta altcuiva, de dragul adaptării, fie că este vorba despre un client sau despre un ne-client. Nu pentru asta sunt aici.

Predicții

Nu fac predicții și nu ofer răspunsuri pe care doar propria persoană sau propria ființă le poate oferi. Pot percepe intuitiv niște lucruri, dar nimic, sau cel puțin aproape nimic nu e cu adevărat bătut în cuie. Iar când vorbesc despre perceperea intuitivă a unor lucruri, mă refer în primul rând la blocaje, la un tip de energie, la un tip de dinamică, și nu la evenimente precise din viitor.

Deși cred că fiecare persoană are un traseu principal, major al vieții sale și că există lucruri mai mult sau mai puțin predestinate (în lipsă de alt termen) sau care nu pot fi evitate, sau cel puțin nu complet (atât în sensul bun, cât și în sensul mai puțin bun al lucrurilor), vreau totuși să adaug că predicțiile se referă în primul rând la potențialuri, nu la certitudini și că se bazează pe energia clientului la momentul respectiv – ceea ce înseamnă că dacă energia clientului se schimbă, sau citirea are loc în alt moment, informațiile și predicțiile vor fi diferite.

Există o singură „predicție” care se aplică în toate cazurile și nu e o chestiune de clarviziune, ci de bun simț: tot ce nu rezolvi rămâne nerezolvat și, mai devreme sau mai târziu, se manifestă sub forma unei noi crize.

Nu dețin cunoașterea absolută (în caz că cineva ar fi putut avea această impresie), dar nu pot să spun că văd altceva decât ceea ce văd, că identific altceva decât ceea ce identific, că simt altceva decât simt, că cred altceva decât cred.

De asemenea, intuiția mea nu înlocuiește intuiția clientului, nu acesta este rolul ei și, totodată, nici nu este infailibilă *.

(* De fapt, nu este vorba aici despre o problemă a intuiției în sine. Intuiția este mereu corectă, dar pot apărea erori de „traducere”, sau vocea intuiției este confundată cu altceva, sau pur și simplu nu este auzită – în aceste lucruri stă failibilitatea, nu în intuiția însăși.)

Background

Abordarea mea îmbină elemente din: metafizica orientală, terapii energetice, discursuri contemporane despre ascensiune, psihologie, filozofie, creștinism (în aspectul lui metafizic și nu cel religios-instituționalizat), alte tipuri de misticism, ezoterism sau metafizică, pragmatism, common sense.

Am foarte bune capacități de analiză, de sinteză, de formulare (inclusiv în ceea ce privește stările și experiențele interioare), de identificare și de punctare a problemelor și a substratului din spatele unui discurs, al unei acțiuni, al unei atitudini, sau al unui blocaj. Am de asemenea o capacitate destul de hardcore de transmutare a emoțiilor și energiei, iar unele dintre lucrurile pe care le prețuiesc cel mai mult la mine sunt intensitatea fără rezerve, focusul și drive-ul puternic. Toate acestea se bazează pe o îmbinare a capacităților mele intelectuale cu cele intuitive.

Vin dintr-un background care include cinemaul și scrisul, lucruri care mi-au modelat și ele inevitabil viziunea despre lume și gândirea. La acestea se adaugă interesul pentru world music, pentru alte culturi (africane și orientale cu precădere) și pentru filozofie & teorie.

ENGLISH

Healing is not Xanax and Xanax is not healing.

No one can heal anyone. Terms like “healer” are mere conventions and, from this point of view, they are misleading. Healing is eminently an inner process and nobody can walk the path for anyone else. And even if it were possible, it still wouldn’t be good for neither of those involved. The only things that nothing and no one can take away from you, not even death, are those you reach or attain through your own experience, through your own work, through your own discovery process. Therefore, I don’t heal anyone and I surely don’t save anyone. My sessions are for those who wish to heal and save themselves and are willing to work in this regard.

The therapist is not responsible for carrying the client’s pain and cannot do the work for them. A session is not yet another method to run away from confronting one’s own being. The discussion with the therapist/counsellor can bring some well-deserved relief, but this is not to be made into an addiction, or into a form of running away from working on and with yourself – because this is what it all comes down to.

As with so many other things, consistent results come only when healing and evolution become a priority, only when there’s desire, responsibility, involvement, perseverance, and courage in this direction. The sessions I offer are just an instrument, not a magic pill. The main purpose of the services that I offer is to help the client discover within themselves their own guidance system and the inner resources to aid them in their healing and evolution journey.

Healing works when:

  • You look for real solutions. In reality there are no magic pills or shortcuts.
  • You’re willing to take responsibility for your own problems.
  • You don’t pity yourself or play the victim – or even if you do, you are willing to acknowledge these blocks and heal them.

I don’t work with people who find themselves in a full-blown crisis, in a state of emotional emergency, or who cannot think lucidly. In such cases my help would be ineffective anyway and proper communication couldn’t be established because everything would be interfered with: the client wouldn’t be able to really receive the things I would say to them. There is, after all, an order of things in the healing process, and before you can write you need to know the alphabet.

This doesn’t mean there aren’t types of therapists that deal precisely with crises, emotional emergency, and so on. It’s just that my services are not about this. And it also doesn’t mean there aren’t people who, while being in the middle of a full-blown crisis, can remain lucid and approach the crisis (and a session) in a constructive way and without clinging to the therapist. Yet such cases are pretty rare – lots of people don’t do this even when they’re not in a crisis.

The therapist or the counsellor are not meant to be a anesthetic, yet most times people who find themselves in the middle of a crisis look precisely for that when they contact a therapist or a counsellor. Which is understandable up until a point, as long as the pretended therapy is not, in fact, a pretext for emotional dependency.

Healing and personal evolution also entail integrity, involvement, responsibility for your own decisions, respect for the other person’s time and energy, as well as for yourself and your own healing and evolution process. When it comes to sessions, this respect might mean, for instance, to take time to gain some clarity about the questions you may have and what you want from the session. This respect also has a lot to do with how you handle your own energy and with the understanding that the other person (counsellor or non-counsellor) is not an energetical dustbin.   

***

Not all paths are for everyone, and there needs to be some resonance between the therapist and the client. A therapist, although very good in his specialty area, can be totally unsuited for someone who walks a different kind of path. I recommend my potential new clients to visit my blog in order to familiarize themselves with my vision and, consequently, to eventually figure out whether my sessions are for them or not.

The client – counsellour affinity

My view on things can be very different than that of the client. I inevitably offer the guidance that I offer from the vantage point of my own view on things – there is nothing to be negotiated here, nor can it be. The client can either resonate with it or not. If the differences in our views are major and irreconcilable, I can only wish that the client finds another therapist that can help them better than I can. What is certain is that I will never change my view on things in order to adapt to someone else for the sake of adapting, whether that would be about a client or non-client. This is not what I’m here for.

Predictions

I don’t make predictions and I don’t offer answers that can only be given by one’s own being. I can intuitively perceive some things, but nothing, or at least nothing is really set in stone. And when I talk about intuitively perceiving things, I refer primarily to blocks, a type of energy, a certain type of dynamics, and not to precise events in the future.

Although I do believe that each person has a main, major timeline of their life and that there are things that are more or less predestined (in lack of a better term) or that cannot be avoided, or not completely at least (for better or worse), I still want to add that predictions refer first of all to potentialities, not to certainties, and that they are based on the client’s energy at a particular moment in time – which is to say that if the client’s energy changes or the reading takes place at a different moment in time, the information and the predictions will be different.

There is only one “prediction” that applies in every case and it’s not a matter of clairvoyance, but of common sense: all that you don’t solve remains unsolved and, sooner or later, manifests itself as a new crisis.

I don’t have absolute knowledge (in case someone might be under this impression), but I cannot say that I see something other than I see, that I identify something other than I identify, that I feel something other than I feel, that I believe something other than I believe.

Furthermore, my intuition doesn’t replace the client’s intuition, nor is it meant that way, and it’s also not infallible*.

(* In fact, it’s not a matter of intuition per se. Intuition is always on point, but there can be “translation” errors, or the voice of the intuition is mistaken for something else, or it’s simply not heard – it is in these things that fallibility lies, not in intuition itself.)

Background

My approach combines elements from: Eastern metaphysics, energy work, discourses on modern-day ascension, psychology, philosophy, Christianity (in its metaphysical aspect, not the religious-institutionalized one), other types of mysticism, esotericism or metaphysics, pragmatism, and common sense.

I have very good analytical skills and I am very good at synthesizing an idea, a discourse, a state of mind, at formulating things (including moods, states and inner experiences), at identifying and pointing out problems, and the underlying meanings of various discourses, actions, attitudes, or blocks. I also have a pretty hardcore capacity of transmutation when it comes to emotions and energy and some of the things I cherish most about myself are my utter, unapologetic intensity and my fierce focus and drive. All these are based on a mixture of my intellectual and intuitive abilities.

I come from a background in cinema and writing, which has inevitably shaped my worldview and the way I think. Adding to them are my interests in world music, other cultures (African and Oriental ones
primarily), philosophy & theory.

error: